Sinai Mülkiyet Sözlüğü

Zaman kaybetmeden marka tescil sürecinizi başlatın.

Adres Değişikliği

Türk Patent Enstitüsünde kaydı bulunan başvuru sahiplerinin adreslerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu değişikliğin başvuru sahibinin sisteme kayıtlı adresine de yansıtılmasını sağlayacak olan işlemidir.

Araştırma Raporu

Patent başvurusu yapılan ürünün, tarifnamede belirtilen buluş iddialarının yeni olduğunun/olmadığının uluslararası safha araştırıldığı ve sonuçların sunulduğu rapor

Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI-APIO)

16 Afrika ülkesi (Benin, Bissau, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Ekvator Gidesi, Gine, Gabon, Kamerun, Kongo ,Mali, Moritanya, Merkezi Afrika Cumuriyeti, Nijer, Senegal, , Togo) kapsayan fikri mülkiyet alanında merkezi tescil olanağı sağlayan başvuru sistemidir.

Avrasya Patent Organizasyonu

9 Asya ülkesinde (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan , Kırgızistan, Moldovya, Rusya ,Türkmenistan, Tacikistan) merkezi tescil imkanı sağlayan sistem.

Avrupa Patent Ofisi

32 Avrupa ülkesinde tek bir patent başvurusu ile Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde merkezi tescil imkanı sağlayan patent başvuru ve tescil sistemini gerçekleştiren ofis

Başvuru Harcı

Türk Patent Enstitüsüne marka-patent-tasarım tescil başvurularının yapılması aşamasında ödenen resmi harç

Belge Harcı

Belge kararını müteakip ödenen resmi harç

Buluş

Yeni, bir katma değer içeren ve uygulanabilir özelikleri taşıyan unsur ya da üretim yöntemi

Coğrafi İşaretler

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü simgeleyen işaret.

Copyright

Telif hakkı

Dünya Fikri Mülkiyet teşkilatı (WIPO)

Yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik etmeyi ve bu yolla ülkelerin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlayan uluslararası fikri mülkiyet alanında faaliyet gösteren Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluş

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

Çok taraflı ticaret sisteminin yasal organı

ECLA

Patent başvurularının sınıflandırılmasında Avrupa Patent Ofisi tarafından kullanılan patent sınıflandırma sistemi ; patent emtia listesi gibi düşünülebilir.)

Entegre Devrelerin Topoğrafyaları

Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi.

Endüstriyel tasarım nedir

Bir ürünün üzerine estetik kaygı ile işlenmiş motif, desen, şekil, doku ve benzeri unsurların oluşturduğu ve insan duyularına hitap eden bütünün adıdır. Ayırt edici nitelik taşıyan ve yeni, olan endüstriyel tasarımlara alınan münhasır hakka endüstriyel tasarım tescili adı verilir.

Faydalı model

Kısa Patent olacakta adlandırılan, sanayide yeni teknik gelişmelere verilen münhasır haktır. Patent ile aynı kanuni haklara sahiptir. Koruma süresi 10 yıldır.

Fikri Haklar Mahkemesi

İhtisas mahkemeleri olarak görev yapan ve fikri hakların davalarına bakan karar mercii

Haksız Rekabet

Bir kişi veya firmanın kendisiyle tamamen veya kısmen aynı aynı iş kolunu paylaşan diğer bir kişi veya firmanın sağlamış olduğu ünden, logodan veya markadan yararlanarak kendine diğer firmanın zararına, maddi kazanç sağlama veya gelir getirecek bir ortam oluşturmaktır.

İhtar-İhtarname

Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi /getirmemesi için yapılan yazılı uyarı belgesi.

İhtiyati Tedbir

Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu ürün/hizmete kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava devam ederken garanti altına almasına yarayan önlem

İnceleme Raporu

Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönünde bir inceleme uzmanı tarafından ortaya konulan detaylı değerlendirme raporudur

İncelemeli Patent

Patent başvurusunun incelenme raporu sonucunda patentlenebilirlik kriterlerine sahip olduğunun belirlenmesi durumunda patent sahibine başvuru tarihinden itibaren 20 yıllık koruma sağlayan patent sistemidir.

İncelemesiz Patent

Patent başvurusunun inceleme işlemi gerçekleştirilmeksizin belge alması sonucunda patent sahibine başvuru tarihinden itibaren 7 yıllık koruma sağlayan patent sistemidir

İnovasyon

Verimliliği rekabet avantajını artırmak veya iyileştirmek amacıyla yeni bir ürünün, prosesin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması süreci

İnhisari Hak

Gerçek veya tüzel kişiye patent konusu ürün üzerinde tekel oluşturacak şekilde tasarrufta bulunma yetkisini veren tekel hakkıdır.

İnhisari Lisans

Patent sahibi tarafından, yalnızca tek bir gerçek veya tüzel kişiye patent konusu ürün üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkisi vermek üzere patent sahibi ile lisans sahibi arasında yapılan yazılı anlaşmadır.

İnhisari Olmayan Lisans

Patent sahibi tarafından, bir veya birden fazla gerçek/tüzel kişiye patent üzerindeki tekel hakkının, sınırlı olarak verilmesini sağlayan yazılı anlaşmadır.

Kısmi Red

Tescil talebinde bulunulan emtiaların veya tasarımların resmi kurum tarafından bazı alt paragraflarının kabul edilmemesidir.

Kullanım Belgesi

Patent sahibi tarafından düzenlenen Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli belges

Lahey Antlaşması

Tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde tescil yoluyla koruma sağlamak amacıyla imzalanmış Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Anlaşma

Lisans

Bir fikri ya da sinai hak (patent, marka, tasarım, telif hakları) sahibinin üçüncü kişileri belirli bir ücret karşılığında sözkonu haktan yararlanmalarına izin vermesi

Lisans Sözleşmesi

Lisan veren ve lisan alan arasında yapılan lisansa dayalı kullanım haklarının çerçevesini belirleyen sözleşme

Madrid protokolü

Tek bir başvuru ile birçok ülkede markaların tescili için uluslararası anlaşma,

Marka nedir?

Marka, bir teşebbüsün (şahıs/firma) mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün (şahıs/firma) mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve basım/dijital ortam yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Markalaşma

Marka Tescili ile korunan markanın; tüketici bilinçaltında yer etmesi, satın almalarda öncelikle hatırlaması için markanın tanıtımına yönelik faaliyetlerin sonunda elde edilen tanınırlık.

Marka araştırma

Tescil başvurusu yapılması düşünülen markanın, daha önce tescil edilmiş ve/veya başvurusu yapılmış markalar içerisinde yapılan benzer marka araştırmasıdır. Başvurudan önce mutlaka yapılması gereklidir.

Marka yenileme

Tescilli Markanın koruması süresi olan 10.yılın bitiş tarihinden önce süre uzatımı (10 yıl) talebidir.

Marka izleme

Tescilli olan markalara, başvuru tarihinden sonra başvurusu yapılan benzer markaların marka bültenlerde takip- tespitinin yapılması ve itiraz edilmek sureti ile söz konusu benzer başvuruların tescil edilmesini engellenmesidir.

Mülkiyet Değişikliği

Marka sahibinin; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmesidir.

Marka Tescil Belgesi

Olumlu sonuçlanan marka başvurularına Patent Enstitüsü tarafından verilen 10 yıllık hakkın ispatı için verilen matbu evraktır.

Nis Anlaşması

Emtiaların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası anlaşma

OHIM (The Office of Harmonization for the Internal Market)

Avrupa İç Pazarı Uyumlulaştırma Ofisi (Topluluk Tasarım Tescili)

Online Başvuru

Patent, marka ve tasarım başvurularının internet üzerinden güvenli bir ortamda anlık olarak yapılması

Paris Antlaşması

Sınai mülkiyetin himayesine mahsus milletlerarası bir ittihat ihdas edilmesine dair 20.Mart.1883 tarihli uluslar arası anlaşma.

Patent nedir

İlgili ülke devleti yetkili kuruluşu tarafından, buluş sahibinine belirli bir süre için (7-20 yıl) verilen ve 3.ncü kişilerin üretmesine, satmasına, kiralamasına engelleyen münhasır hakkın adıdır.

Patent Tescil Kriterleri

Buluş konusu ürününü taşıması gereken vasıflar: Yenilik, sanayiye uygulanabilir olması, buluş basamağı içermesi.

Patent Verilemeyecek Buluşlar

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; edebiyat ve sanat seserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri ve buluş niteliği taşımayan konular patent verilerek korunamaz

Patentin Hükümsüzlüğü

Patent konusunun, patentlenebilirlik şartlarına sahip olmadığının tespit edilmesi durmunda patentin hükümsüz sayılması kararıdır.

Patent Hakkı Devri

Patent üzerindeki hakların patent sahibi tarafından yapılan bir irade beyanı ile bir başka kişi ya da kişilere aktarılması

Patent İhlali

Patent tarafından verilen hakların üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi

PCT

merkezi başvuru sistem ile 146 (16 haziran 2011 itibari ile) ülkeye uluslararası patent başvurusunun yapılabildiği patent başvuru sistemi

Patent Araştırması

Patent başvuru yapacak firmanın, geliştirdiği veya geliştirmeyi planladığını ürünün buluş niteliği taşıyan yönleriyle daha önce bir patent çalışmasına konu olduğunu/olmadığını tespit etmesi, firmaya hem zaman hemde strateji kazandıracaktır.

Patent Pending

Patent tescil kararı kesinleşmemiş ilgili ülke resmi patent ofisinde bekleyen patent başvuruları için kullanılan tabir.

Patent Bölünmezliği

Patent başvurusu veya patent üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa bile, bunların devri veya üzerinde bir hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir

Resmi Markalar Bülteni

Her ayın 12-14 arasında yayınlanan, marka başvuruları yayını ve yurt dışı marka yayınlarının 3 ay süre ile 3. şahısların dikkatine sunulduğu resmi bülten

Resmi Patent Bülteni

Her ayın 21’inde yayınlanan, patentler için 6 ay süre ile ve faydalı modeller için 3 ay süre ile, başvuru ilgili bilgilerin sunulduğu resmi bülten

Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni

Her ayın 1’inde yayınlanan, tasarım başvurularının 6 ay süre ile sunulduğu resmi bülten

Rüçhan Hakkı

Paris Anlaşması’na dâhil ülkelerden birine mensup gerçek veya tüzel kişilerin bu ülkelerin herhangi birinde bir patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım belgesinin verilmesi için yetkili merciye yaptıkları başvuru tarihinden itibaren başlayan, belirlenen süre içinde başvurular üzerinde öncelik kazanılmasına olanak sağlayan süre

Sanayiye Uygulanabilirlik

Buluşun, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması

Sınai Haklar

Marka, Patent, Tasarım vb. konularda tescil yoluyla elde edilen yasal haklar

Sınai Mülkiyet

Sınai Mülkiyet, sanayide,bilişim teknolojilerinde ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklar bütünü

Tanınmış Marka

Tanınmış marka, mal veya hizmetlerle ilgili korumanın sağlanacağı alanda, markanın tanıtımı sonucunda kazanılan toplumun ilgili kesimi tarafından, sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre için değil bu çevre dışında o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinen marka

Tarifname

Patent ve faydalı model başvurularına konu olan buluşun ve endüstriyel tasarım başvurularına konu olan ürünün tüm hatlarını içeren özelliklerinin tarif edildiği döküman

Topluluk Markası (CTM – Community Trademark)

Tek bir başvuru ile Avrupa Topluluğu’na üye 15 ülkede marka tescili yapılmasına imkan sağlayan sistem

Türk Patent Enstitüsü

Türkiye’de Sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli kamu kuruluşu

Usul Patenti

Buluşu oluşturan geliştirmenin unsurlardan değilde işlem adımlarından meydana gelmesi, üretim prosesinin korunması

Yayına İtiraz

Yenilik iddiası ile yapılan başvurunun kamuya ilanına yapılan yenilik iddiasını çürütecek nitelikte oluturulan itiraz

Yazılım Patenti

Bilgisayar programları ile ilgili verilmiş patent

Yenilik

Tekniğin bilinen durumunda yer almama ve daha önce kamuya ifşa olmama durumu

Yıllık Harç

Patentin ya da patent başvurusunun devamlılığını sağlayan başvuru tarihinin yıldönümlerinde patent ofisine ödenen resmi harç